Sprawozdanie
z
przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego