Zarządzenie Nr ORo.0050.152.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Organizacja zamiejscowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kolonii charytatywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.