ata posiedzenia:
2020-12-17

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049 (druk nr 455).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (druk nr 456):
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej i prezentacja najważniejszych aspektów projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2020 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.