Zarządzenie Nr ORo.0050.716.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji porjektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ziętka."