Zarządzenie Nr ORo.0050.714.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji porjektowej pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej."