Zarządzenie Nr ORo.0050.710.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą:
Część 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi - ul. Cichej” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID).
Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi - ul. Jasnej” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID).
Część 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi - ul. Karola Darwina” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID).
Część 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi - ul. Jordana” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID).
Część 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi - ul. Juliana Kawalca” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID).
Część 6 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi -
ul. Zacisznej” (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID lub decyzja pozwolenie na budowę).