Data posiedzenia:
2020-09-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o:
1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2020 r. (druk nr 410),
2) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2020 r. (druk nr 411),
3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na dzień 30 czerwca
2020 r. (druk nr 412).
4. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2019 (druk nr 413).
5. Rozpatrzenie projektów uchwał: wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2020 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.