Data posiedzenia:
2020-09-14

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach - omówienie ustaleń pokontrolnych.
4. Przedstawienie przez Prezydent Miasta Piekary Śląskie realizacji wniosków NIK dot. Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
5. Przedstawienie przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich:
a) informacji dot. warunków finansowych na jakich zostały zawarte przez Dyrektora ZGM umowy z WFOŚiGW obejmującej: udział procentowy gminy w danej wspólnocie mieszkaniowej, kwota pożyczki, czas spłaty, wysokość odsetek, maksymalna wysokość premii inwestycyjnej wynikająca z umowy - odrębnie dla każdego komunalnego budynku mieszkalnego objętego termomodernizacją.
b) informacji dot. warunków finansowych zaciągniętych kredytów komercyjnych zawierającej: datę zawarcia umowy, nazwa banku, kwotę pożyczki, czas spłaty, wysokość odsetek, wysokość premii inwestycyjnej - odrębnie dla każdego komunalnego budynku mieszkalnego objętego termomodernizacją.
c) informacji nt. realizacji wniosków dot. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wraz z informacją dotyczącą rozliczeń 16 projektów zakończonych rzeczowo w 2019 roku - współfinansowanych przez WFOŚiGW.
d) informacji dot. kwot pozyskanych ze środków europejskich rozliczonych i certyfikowanych na dzień 1 września 2020 r. - odrębnie dla każdego budynku mieszkalnego.
6. Dyskusja nad informacjami przedstawionymi w punktach 3, 4, 5 porządku obrad.
7. Zakończenie obrad.