URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Nr karty:

 

USC.1611.16.2022

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

 

WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO, ZAŚWIADCZEŃ O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ UDOSTĘPNIANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO, AKT ZBIOROWYCH DO AKTU STANU CYWILNEGO ORAZ SKOROWIDZÓW ALFABETYCZNYCH

 

OGÓLNY OPIS:

           

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

-       odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

-       zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

 

Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi.

 

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść wzmianek dodatkowych.

 

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

-       osoby, której akt dotyczy,

-       małżonka,

-       wstępnego (rodzica, dziadka, babci),

-       zstępnego (dziecka, wnuka),

-       rodzeństwa,

-       przedstawiciela ustawowego, opiekuna,

-       osoby , która wykaże w tym interes prawny,

-       sądu,

-       prokuratury.

-       organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

-       organu administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

 

W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) lub zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Nie wydaje się odpisów z ksiąg urodzeń, dla których upłynął 100-letni okres przechowywania, oraz z ksiąg małżeństw i zgonów, dla których minął 80-letni okres przechowywania. Wyjątek od tej reguły przewidziano w art. 128 ust. 1a ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym można wydać odpis dot. osoby, jeśli nie sporządzono dla niej aktu zgonu, lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby.

 

Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu aktu zgonu można umożliwić przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktu zgonu (art. 130 ust. 5 i 6 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).

 

Udostępnienie aktów stanu cywilnego, dla których minęły okresy przechowywania, ich akt zbiorowych oraz skorowidzów alfabetycznych (art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych mają charakter przedmiotowy, tzn. wynikają z ochrony niektórych informacji przed ujawnieniem albo z fizycznego stanu dokumentacji. Z uwagi na specyficzną treść ksiąg stanu cywilnego należy mieć pod tym względem na uwadze przede wszystkim wymogi ochrony danych osobowych i dóbr osobistych, a także ryzyko pogłębienia destrukcji dokumentacji, której integralność została już naruszona.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-       dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki PeUP/ ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

-       wypełniony formularz wniosku,

-       dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty,

-       dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy (nie dotyczy udostępniania materiałów archiwalnych dla których minęły okresy przechowywania – powyżej 100 lat (akty urodzeń), powyżej 80 lat (akty małżeństw i akty zgonów),

-       pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

-       przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP/ ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

-       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

-       złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

-       w sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

-       w sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP/ ePUAP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres,

-       dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:        

 

-       22,- zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego,

-       22,- zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego,

-       33,- zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego,

-       24,- zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,

-       5,- zł - opłata za uwierzytelnienie kopii jednej strony aktu stanu cywilnego z księgi stanu cywilnego (materiały archiwalne),

-       brak opłaty - udostępnienie aktu stanu cywilnego, skorowidzów alfabetycznych, akt zbiorowych (wgląd).

-       17,- zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Opłatę skarbową uiszcza się:

 

1.     W kasach Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84 (pokój nr 1), które są czynne w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 16.30,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.00,

-       piątek: 7.30 - 13.30.

 

2.     W opłatomacie, który znajduje się w Punkcie Informowania Mieszkańców, Urząd Miasta, ul. Bytomska 84 w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00.

Klient dokonując wpłaty w opłatomacie powinien mieć przy sobie dowód osobisty lub znać swój numer PESEL. Urządzenie pozwala zarówno na zeskanowanie dowodu osobistego, jak i ręczne wpisanie danych. W rubryce „informacje dodatkowe” należy ręcznie wpisać tytuł opłaty.

 

3.     W formie wpłaty na konto Urzędu  Miasta w Piekarach Śląskich:

PKO Bank Polski SA nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

W przypadku regulowania opłaty skarbowej w formie przelewu zagranicznego, przed właściwym nr konta należy wpisać nr BIC (Swift): BPKOPLPW.

(Należy dostarczyć wydruk potwierdzający dokonanie opłaty).

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

           

Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, wydanego w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę:

-       drogą elektroniczną poprzez skrzynkę PeUP/ ePUAP,

-       poprzez pocztę tradycyjną,

-       osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 

Dokumenty archiwalne udostępniane są wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki (po ich przygotowaniu).

 

Odmowa dostępu do archiwaliów następuje w formie decyzji administracyjnej, wydawanej w terminie 14 dni, od dnia otrzymania wniosku.

 

Urząd stanu cywilnego nie ma obowiązku realizowania usług archiwalnych w szerszym zakresie poza udostępnianiem (np. poszukiwania przodków, analizowanie powiązań rodzinnych, prowadzenie badań genealogicznych, itp.).

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (32) 39-39-367, (32) 77-61-447, (32) 39-39-301 (z-ca kierownika usc), (32) 39-39-366 (kierownik usc) lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 1, 2 i 3.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich jest czynny w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00,

-       sobota: 10.00 - 13.00 (uroczystości zawarcia małżeństwa oraz rejestracja zgonów). 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

-       przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP/ ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

-       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

-       złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

-       przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP/ ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

-       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

-       złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

 

Odmowa dostępu do materiałów archiwalnych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy dostępu wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

-       przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP/ ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

-       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

-       złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

-       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego „Skarga” lub „Wniosek” dostępnego w dziale „Inne” na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

-       pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

-       pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich – Punkt Informowania  Mieszkańców przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92,  w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13.00 - 17.00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

-       ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1681 z późn. zm.),

-       Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),

-       ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.),

-       ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),

-       ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

1.     Administratorami danych osobowych, które zostały nam przez Pana/ Panią przekazane są:

-       minister właściwy do spraw informatyzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, email: iod@mc.gov.pl. (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego),

-       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska,

-       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich (Prezydent Miasta Piekary Śląskie) z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez każdego z administratorów:

-       administrator – minister właściwy do spraw informatyzacji: poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

-       administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

-       administrator - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich (Prezydent Miasta Piekary Śląskie): poprzez email: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu wydawania odpisów i zaświadczeń,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przepisami Rozdziału 5 i 6 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

4.     Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po tym okresie Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa. Dane osobowe niewymagane przepisami prawa, które zostaną przez Panią/ Pana dodatkowo podane, będą przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody do momentu jej wycofania.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z w/w należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.     Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy wyłącznie nr telefonu podanego dobrowolnie do celów bezpośredniego kontaktu).

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobistych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Podanie nr telefonu jest dobrowolne.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

 

FORMULARZE:

 

-       wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego,

-       wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

-       wniosek o udostępnienie aktu stanu cywilnego, skorowidzów alfabetycznych aktu zgonu (art. 130 ust. 5 i 6 Prawa o aktach stanu cywilnego),

-       wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych (art. 130 ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego).