URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Nr karty:

 

USC.1611.20.2022       

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

 

ORGANIZOWANIE ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW MIASTA OBCHODZĄCYCH 90, 100 I KOLEJNĄ ROCZNICĘ URODZIN

 

OGÓLNY OPIS:

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odwiedza mieszkańców Miasta Piekary Śląskie obchodzących 90, 100 i kolejną rocznicę urodzin w miejscu ich zamieszkania.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:    

           

-       dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) jubilatów,

-       dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) osoby zgłaszającej jubilatów,

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszenia jubileuszu należy dokonać nie później niż w ciągu miesiąca od dnia urodzin, na podstawie ich dowodów osobistych.

 

W celu dokonania zgłoszenia należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 3.

 

Zgłoszenia może dokonać każdy z członków rodziny bądź bliskich; nie muszą to być jubilaci.

                                                                                  

Brak możliwości realizacji usługi w formie elektronicznej.

 

OPŁATY:        

 

Usługa wolna od opłaty skarbowej.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

O wyznaczonym terminie odwiedzin zostaje powiadomiona rodzina jubilata (osoba zgłaszająca). Jubilatów odwiedza osobiście Prezydent Miasta wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich. Z tej okazji przyznaje się gratyfikację pieniężną.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:      

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (32) 39-39-367, (32) 39-39-366 (kierownik usc), (32) 39-39-301 (z-ca kierownika usc), (32) 77-61-447, lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 1, 2 i 3.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich jest czynny w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00,

-       sobota: 10.00 - 13.00 (uroczystości zawarcia małżeństwa oraz rejestracja zgonów).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Tryb odwoławczy nie występuje

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

-       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego „Skarga” lub „Wniosek” dostępnego w dziale „Inne” na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

-       pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

-       pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich – Punkt Informowania  Mieszkańców przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92,  w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00

-       wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

-       piątek: 7.30 - 14.00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13.00 - 17.00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

zarządzenie Nr OR 0151/110/06 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie gratyfikacji pieniężnej dla mieszkańców Piekar Śląskich obchodzących 90, 100 i kolejną rocznicę urodzin z późn. zm. (Zarządzenie Nr OR.0151-393/06 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 20 grudnia 2006 r., Zarządzenie Nr OR.0151-176/07 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 14 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr ORo.0050.296.2011 Prezydenta Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 3 czerwca 2011 r.).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

1.     Administratorami danych osobowych, które zostały nam przez Pana/ Panią przekazane jest: Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rozpatrywania i przyznawania wyróżnień jubileuszowych, w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przepisami ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Zarządzenia Nr OR.0151-109/06 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 kwietnia 2006 dot. gratyfikacji pieniężnej za długoletnie pożycie małżeńskie dla par małżeński zamieszkałych w Piekarach Śląskich ze zmianami, Zarządzenia Nr OR 0151/110/06 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie gratyfikacji pieniężnej dla mieszkańców Miasta obchodzących 90, 100 i kolejną rocznicę urodzin ze zmianami.

4.     Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat (gratyfikacje finansowe) lub wieczyście (wnioski o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie), zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa. W zakresie danych osobowych podanych dodatkowo, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z w/w należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.     Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy wyłącznie nr telefonu podanego dobrowolnie do celów bezpośredniego kontaktu).

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobistych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją sprawy określonej we wniosku. Podanie nr telefonu jest dobrowolne.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

 

FORMULARZE:

zgłoszenie jubileuszu 90, 100 i kolejnych urodzin.