Zarządzenie Nr ORo.0050.559.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Nasadzenia drzew w Piekarach Śląskich - roboty powtórzone