Zarządzenie Nr ORo.0050.547.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Prace naprawcze i konserwatorskie dla budynku kaplicy "MARIA HILF" w Piekarach Śląskich - Szarlej - Remont kapliczki "MARIA HILF"  w Piekarach Śląskich. Część 1 - Remont kapliczki; Część 2 - Dostawa i montaż dzwonu.