Zarządzenie Nr ORo.0050.541.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, pochodzących z terenu Gminy Piekary Śląskie.