Zarządzenie Nr ORo.0050.532.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Niskoemisyjna Gmina - Budowa oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Piekary Śląskie”.