Zarządzenie Nr ORo.0050.528.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 7 wrzesnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie
finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu