Data posiedzenia:
2020-06-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2019 (druk nr 373):
1) debata nad Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2019,
2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania (nr 374).
4. Udzielenie Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2019 rok:
1) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie (druk nr 319),
2) omówienie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie,
3) omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie (druk nr 321),
4) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2019 r. (druk nr 375),
6) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
7) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie za 2019 rok,
8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2019 r. (druk nr 376).
5. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.