Zarządzenie Nr ORo.0050.423.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej”.