Zarządzenie nr ORo.0050.366.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie:zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na terenie MOSIR-u w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w tym: część 3 - dostawa kosiarki".