Zarządzenie nr ORo.0050.349.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego”