Data posiedzenia:
2020-04-29

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego miasta Piekary Śląskie w roku 2019:
1) sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu miasta Piekary Śląskie (druk nr 325).
2) sprawozdanie z działania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich (druk nr 326).
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w Piekarach Śląskich w roku 2019:
1) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich (druk nr 327).
2) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Piekarach Śląskich (druk nr 328).
3) sprawozdanie z pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Piekarach Śląskich (druk nr 329).
4) sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Piekary Śląskie (druk nr 330).
5) sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii miasta Piekary Śląskie (druk nr 331).
6.Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019" (druk nr 332).
7. Zbiorcze sprawozdanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2019 roku (druk nr 333).
8. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
10. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r.
11. Zamknięcie obrad.