Zarządzenie Nr ORo.0050.276.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" - projekt instalacji.