Data posiedzenia:
2019-12-19

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Informacja nt. działalności Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek-Piekary.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049 (druk nr 242).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (druk nr 243):
1)odczytanie projektu uchwały budżetowej i prezentacja najważniejszych aspektów projektu budżetu,
2)odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
5)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
8. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
10. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r.
11. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
12. Zamknięcie obrad.