Data posiedzenia:
2019-10-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2018/2019.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Piekary Śląskie w latach 2017-2018.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
8. Informacja Prezydenta miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
11. Przyjęcie protokołów XIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie dnia 26 września 2019 r.  i protokołu XIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie dnia 9 października 2019 r.
12. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
13. Zamknięcie obrad.