Data posiedzenia:
2019-09-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie tytułu "Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie" Panu Piotrowi Adamczykowi.
4. Wręczenie gratulacji zawodniczkom Uczniowskiego Klubu Sportowego "Azaria Piekary Śląskie" z okazji zdobycia złotego medalu Mistrzostw Europy Mażoretek w kategorii DUO TWIRLING Seniorki.
5. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
6. Informacja o:
1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2019 r.,
2) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2019 r.,
3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na dzień 30 czerwca
2019 r.,
7. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2018 (druk nr 204).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
9. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
10. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
11. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r.
12. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
13. Zamknięcie obrad.