Data posiedzenia:
2019-06-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2018/2019.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2018 (druk nr 159):
1) debata nad Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2018,
2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania (druk nr 175).
6. Udzielenie Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2018 rok:
1) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie (druk nr 120),
2) omówienie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie,
3) omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie (druk nr 122),
4) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2018 r. (druk nr 156),
6) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
7) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie za 2018 rok,
8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2018 r. (druk nr 176).
7. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
8. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
9. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
10. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r.
11. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
12. Zamknięcie obrad.