Data posiedzenia:
2019-03-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w Piekarach Śląskich w roku 2018:
1) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich (druk nr 109),
2) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Piekarach Śląskich (druk nr 110),
3) sprawozdanie z pracy organizatora pieczy zastępczej w Piekarach Śląskich (druk nr 111),
4) sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (druk nr 107),
5) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie (druk nr 108).
4. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2018" (druk nr 112).
5. Zbiorcze sprawozdanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2018 roku (druk nr 113).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 28 lutego 2019 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.