Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych