URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Nr karty: BED.1611.14.2019


TYTUŁ KART/NAZWA PROCEDURY:


ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO


OPIS OGÓLNY


 1. Osoba, która czasowo utraciła kontrolę nad dowodem osobistym zawierającym warstwę elektroniczną zgłasza zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym.

 2. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego:

 • osobiście na formularzu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności,

 • w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony
  lub uszkodzony dowód osobisty. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej do właściwego urzędu gminy,

 • przy użyciu udostępnionej usługi elektronicznej : www.obywatel.gov.pl

 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator

 2. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu
  na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie
  nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

 3. Zawieszenie certyfikatów, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

 4. Zawieszenie certyfikatów nie skutkuje zawieszeniem certyfikatu podpisu kwalifikowanego, jeżeli taki został zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu.


WYMAGANE DOKUMENTY


 1. Formularz zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.


SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW


 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Złożyć osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym
  do dokonania takiej czynności
  w organie dowolnej gminy w godzinach jego pracy.

 2. Poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl
  Urząd Miasta Piekary Śląskie

  Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

  ul. Bytomska 92

  pokój nr 6 i 7 (parter)

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek 7:30 – 17:00

  wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

  piątek 7:30 – 14:00Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia
lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisu zaufanego lub przy pomocy podpisu osobistego.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.


W sytuacji, gdy wniosek składa opiekun prawny należy pamiętać o przedłożeniu organowi gminy zaświadczenia sądu rodzinnego i opiekuńczego o byciu opiekunem prawnym małoletniego.


OPŁATY

Zgłoszenie jest wolne od opłat.TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Osoba, która dokonała osobistego zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
  w organie gminy otrzymuje zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 2. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym wydaje się na żądanie.

 3. Osobie dokonującej zgłoszenia poprzez stronę internetową www.obywatel.gov.pl zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Urząd Miasta Piekary Śląskie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Bytomska 92

pokój nr 6 i 7 (parter)

tel.: (32) 39 39 328, (32) 39 39 305

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne poprzez skrzynkę kontaktową PeUP;

 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

 1. podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
  lub przy pomocy podpisu osobistego.

 1. przesłać pocztą tradycyjną;

 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy

  numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00, numer telefonu: (32) 39 39 358.


2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia, unieważnienia i zwrotu.

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) :


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, że:


 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, email iod@mc.gov.pl (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru);

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych);

 • Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

 1. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem:

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Cyfryzacji : kontakt poprzez email iod@mc.gov.pk lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: kontakt poprzez email iod@mswia.gov.pk lub pisemnie na adres siedziby Administratora

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie: kontakt poprzez e-mail dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

  Cel

  Podstawa prawna

  Okres przechowywania

 • Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego - na podstawie Rozdziału 3a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Dokumenty związane z dowodem osobistym podlegają zniszczeniu po 10 latach od daty zgonu.

 • Dane osobowe nie podlegają usunięciu z rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych i rejestru mieszkańców.


 1. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, podmiotom wskazanym w art. 66 i 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych – jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny, a także podmiotom przetwarzającym:

  Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

  - LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celu realizacji zadania w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (art.6 ust.1 lit. e RODO).

 3. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.NAZWA FORMULARZA

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym .pdf

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym .pdf