Data posiedzenia:
2019-01-10

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042 (druk nr 50).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (druk nr 51):
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej i prezentacja najważniejszych aspektów projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
8. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.
9. Komunikaty i zawiadomienia oraz interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.