Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie VIII kadencji 2018 - 2023

  • radna Bożena Boczek

  • radny Maciej Czempiel

  • radny Marcin Felderhoff

  • radna Klaudia Franiel

  • radna Małgorzata Gruszczyk

  • radny Stanisław Plajzner

  • radna Anna Szołtysik

  • radny Tadeusz Wieczorek

  • radny Czesław Wymysło

 

Zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji reguluje szczegółowo ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Statut Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3346 z późn. zm.).