Zarządzenie Nr ORo.0050.748.2018
                    Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
                         z dnia 13 listopada 2018 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 roku w Piekarach Śląskich”.