Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców miasta Piekary Śląskie