URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


NR KARTY: BED.1611.6.2021


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: WPIS OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM DO REJESTRU WYBORCÓW


OGÓLNY OPIS:

 1. Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonym w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uprawnienie do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, wpisanymi do rejestru wyborców w gminie na własny wniosek, obejmuje:

  1. prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego,

  2. prawo wybierania do rady gminy,

  3. prawo wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

  4. prawo udziału w referendum gminnym.

 3. Obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, składa Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B, do urzędu gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.

 4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, po złożeniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie skreślony z rejestru wyborców w państwie członkowskim, którego jest obywatelem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 4. Paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty o wpis do rejestru wyborców należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 92, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój nr 1 i 2 (parter). Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP oraz e-formularzy:


 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:

- wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument);

- podpisz dokument, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP);

- wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).


OPŁATY:


Wniosek jest wolny od opłat.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

 2. Prezydent Miasta przed wydaniem decyzji, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta.

 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

  2. poprzez pocztę tradycyjną,

  3. osobiście w siedzibie urzędu.

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Bytomska 92 pokój nr 1 i 2 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 470, (32) 39 39 317 i (32) 39 39 324; faks: (32) 287 22 69. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:


Przedmiotowych informacji udziela Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Bytomska 92 pokój nr 1 i 2 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 470 , (32) 39 39 324 i (32) 39 39 317; faks: (32) 287 22 69. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, do którego został złożony wniosek.

Skarga do sądu jest wolna od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne poprzez skrzynkę kontaktową PeUP .

 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

- podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym

- lub podpisem osobistym

 1. przesłać pocztą tradycyjną,

 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy - Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 – Punkt Informowania Mieszkańców – parter,

numer telefonu: 32 77 61 430 i 32 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.


Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.


Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39 39 411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Wpis obywatela polskiego oraz obywatela Unii Europejskiej do rejestru wyborców – na podstawie Rozdziału 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy

Art. 6 ust. 1

lit. c RODO

Decyzje o wpisie do rejestru wyborców są przechowywane przez okres 5 lat od zmiany wpisu do nowego rejestru wyborców.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

5. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celu realizacji zadania w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (art.6 ust.1 lit. e RODO).

7. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


FORMULARZE:

- Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców