URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


NR KARTY: BED.1611.1.2021


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: WPIS OBYWATELA POLSKIEGO DO REJESTRU WYBORCÓW


OGÓLNY OPIS:

 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

 2. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

 3. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania.

 4. Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze miasta na pobyt stały.

 5. Do rejestru wyborców mogą być także wpisani - na podstawie decyzji prezydenta miasta - obywatele polscy, którzy:

  1. stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały,

  2. stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,

  3. są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).

 6. Obywatel zainteresowany wpisem do rejestru wyborców składa „Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A”.

 7. Wnioski te mogą być składane przez cały rok.

 8. Wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, jest skreślany - z urzędu - z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.


 1. Dokumenty o wpis do rejestru wyborców należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 92, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój nr 1 i 2 (parter). Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,


WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP oraz e-formularzy:


 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:

- wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument);

- podpisz dokument, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP);

- wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).


OPŁATY:


Wniosek jest wolny od opłat.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub Decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

 2. Prezydent Miasta przed wydaniem decyzji, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta.

 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. poprzez pocztę tradycyjną,

  2. osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Bytomska 92, pokój nr 1 i 2 - parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:


Przedmiotowych informacji udziela Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych ul. Bytomska 92 pokój nr 1 i 2 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 470 , (32) 39 39 324 i (32) 39 39 317; faks: (32) 287 22 69. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia za pośrednictwem organu, do którego został złożony wniosek.

Skarga do sądu jest wolna od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:


 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne poprzez skrzynkę kontaktową PeUP ,

 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

- podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym

- lub podpisem osobistym

 1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy - Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 – Punkt Informowania Mieszkańców – parter,

numer telefonu: 32 77 61 430 i 32 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.


Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.


Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39 39 411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Wpis obywatela polskiego oraz obywatela Unii Europejskiej do rejestru wyborców – na podstawie Rozdziału 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy

Art. 6 ust. 1

lit. c RODO

Decyzje o wpisie do rejestru wyborców są przechowywane przez okres 5 lat od zmiany wpisu do nowego rejestru wyborców.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

5. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celu realizacji zadania w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (art.6 ust.1 lit. e RODO).

7. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


FORMULARZE :

- Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

- Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców