URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ :

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

Nr KARTY : BED.1611.12.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : SPORZĄDZENIE TESTAMENTU.

 

OGÓLNY OPIS :

Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba:

a)    nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

b)    niewidoma, głucha lub niema;

c)    nie mogąca czytać i pisać;

d)    nie władająca językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

e)    skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania;

f)     dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i  drugiego stopnia oraz osoby pozostające

z nią w stosunku przysposobienia.

 

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche.

Testament może być przechowywany w Urzędzie Miasta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

Do wglądu:

a/ dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu;

b/ odpis Księgi Wieczystej nieruchomości( jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

Przy sporządzaniu testamentu do wglądu należy okazać dowody osobiste oraz ewentualnie odpis Księgi Wieczystej dotyczący nieruchomości.

 

OPŁATY :

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wynosi 22 zł.

Opłatę skarbową wnosi się:

-w kasie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 84, pokój nr 1, parter) lub

-na konto bankowe:

PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 

Godziny urzędowania kasy:

 

poniedziałek 7:30 – 16:30

wtorek – czwartek 7:30 – 15:00

piątek 7:30 – 13.30

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sporządzenie testamentu następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia woli sporządzenia testamentu przez spadkodawcę. 

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92 pokój nr 07 - parter.

Godziny  urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92 pokój nr 07 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 469, (32) 39 39 403;  faks: (32) 287 22 69. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Nie przysługuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

      1.   przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne poprzez skrzynkę kontaktową PeUP ,

      2.   przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną    

            przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

            - podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

            - podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

      3.    przesłać pocztą tradycyjną,

      4.   złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy – Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 – Punkt Informowania Mieszkańców – parter, numer telefonu: 32 77 61 430 i 32 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek    – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30- 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 -  17:00; numer telefonu (32) 39 39 358.

 

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

a/ Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

b/ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Sporządzanie testamentu - na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Testament jest przechowywany do czasu zgonu osoby, następnie wysyłany do Sądu rejonowego celem otwarcia

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w  pkt 3, zgodnie z art. 646 kodeksu postępowania cywilnego. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

 

4.     Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

– Asseco Data S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

- LTC Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celu realizacji zadania w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e RODO). 

6.     W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE :

Brak