Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na stałe obwody głosowania.