Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny


URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIENazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych


Nr karty: BZS.1611.1.2021


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny


OGÓLNY OPIS:

 1. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

 2. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania Karty.

 1. Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci, bez względu na ich wiek,

  2. małżonkowie, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek,

  3. dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

  4. dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 2. Miejsca, w których przysługują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w miejscu dokonywania zakupów okazać Kartę. Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 3. Na bieżąco aktualizowany wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny na terenie całej Polski można znaleźć na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta uprawnia m.in. do bezpłatnego wstępu do Parków Narodowych, ulg 37% na bilety kolejowe jednorazowe oraz 49% na miesięczne, a także do ulg w opłatach za wydanie paszportu (50% dla rodziców lub 75% dla dzieci).

Ponadto Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg programu Województwa Śląskiego „Śląskie dla Rodziny”, które można znaleźć pod adresem:
http://www.slaskiedlarodziny.pl/ zakładka Ulgi i uprawnienia.

 1. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Może z nim wystąpić w imieniu rodziny wielodzietnej każdy jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Kart w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 2. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, a zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych.

 3. W celu przedłużenia terminu ważności Karty należy złożyć wniosek i przedstawić właściwe oświadczenie lub orzeczenie – wydaje się wówczas bezpłatnie nową Kartę.

 4. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku.

- przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, chcących samodzielnie dokonać wyboru osób, których Karty będą mogli wyświetlać rodzice lub małżonek rodzica – załącznik ZKDR-04: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych;

 • w przypadku cudzoziemców, którzy mieszkają z członkami rodziny w Polsce, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


- przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, chcących samodzielnie dokonać wyboru osób, których Karty będą mogli wyświetlać rodzice lub małżonek rodzica – załącznik ZKDR-04: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych;

 • w przypadku cudzoziemców, którzy mieszkają z członkami rodziny w Polsce, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dowód uiszczenia opłaty oraz oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny w przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu Karty.

3. Upoważnienie do jednorazowego reprezentowania wnioskodawcy w czynnościach związanych z odbiorem Karty Dużej Rodziny:

- w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Kart/y, może on jednorazowo upoważnić osobę pełnoletnią, wskazaną na złożonym wniosku, do ww. czynności.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Empatia https://wnioski.mpips.gov.pl opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 • Złożyć bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, pokój nr 5 (parter), numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.

2. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.


OPŁATY:

  1. Wniosek jest wolny od opłat.

  2. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata 11,00 PLN za jedną Kartę.

  3. W przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny rezygnując z jej tradycyjnej (plastikowej) formy, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o taką Kartę, do wniosku trzeba dołączyć dowód wniesienia opłaty w kwocie 10,00 PLN za jedną Kartę.

4. Powyższych opłat można dokonać w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie w dniu składania wniosku o wydanie duplikatu/drugiej formy Karty lub przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski SA 15 1020 2313 0000 3002 0556 3541.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku zamawiana jest Karta Dużej Rodziny bądź wydawana decyzja o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny. Decyzja odmowna wydawana jest w terminie do 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy. Karty Dużej Rodziny są zamawiane w systemie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

  2. Karty Dużej Rodziny mogą być odebrane osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę pisemnie upoważnioną do odbioru.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście lub telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5. Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek – czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Tryb odwoławczy występuje w sytuacji odmowy wydania Karty Dużej Rodziny.

2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a/ przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP;

b/ przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c/ bezpośrednio w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą Urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a/ Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b/ Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c/ Pisemnie bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.

d/ ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika Urzędu.


2.Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2021 poz. 1037).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).


INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.


FORMULARZE:

 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu;

 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01;

 • Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02;

 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03;

 • Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – ZKDR-04;

 • Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny;

 • Upoważnienie do jednorazowego reprezentowania wnioskodawcy w czynnościach związanych z odbiorem Karty Dużej Rodziny.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane, są:

 • Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. + (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

 • Minister właściwy do spraw rodziny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, e-mail: info@mrpips.gov.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych wyznaczonymi przez Administratorów:

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – kontakt poprzez: drogę mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;

 • Inspektor ochrony danych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rodziny – kontakt poprzez: drogę mailową na adres iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny / duplikatów Kart Dużej Rodziny członkom rodzin wielodzietnych, na podstawie art. 4 oraz 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

 • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społcznej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi;

 • podmiotowi realizującemu na rzecz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wykonywane są czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mobilnej mObywatel wyświetlają się niepoprawne dane osobowe zawarte na Karcie, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

8. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.