Dokonano wyboru podmiotu realizujacego w 2018 roku zadanie publiczne pn. "Organizacja dzialan samopomocowych sluzacych rozwiazywaniu problemów kobiet po mastektomii".