Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 roku wypłata dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

 

Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego


URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIENazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych


Nr karty: BZS.1611.2.2021


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego


OGÓLNY OPIS:

1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

4. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 miesięcznie,

- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 miesięcznie,

- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 20,15 miesięcznie.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełniony formularz wniosku;

- kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

- kserokopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, po wcześniejszej konsultacji z pracownikami Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5 (parter), numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 - 14:00.

2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście lub telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5. Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 - 14:00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP;

b. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c. bezpośrednio w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą Urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a) Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP:

- podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b) Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c) Pisemnie bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.

d) Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika Urzędu.


2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.


PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.


INFORMACJE DODATKOWE:

Brak


FORMULARZE:

- Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora poprzez: drogę mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • ustalenia, przyznania i wypłacania dodatku energetycznego – realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 5d Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, a także;

  • dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych środków,

    zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy numeru telefonu kontaktowego) – w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

  • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

  • Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku, zgodnie z art. 5d ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.


7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, za wyjątkiem nr telefonu, jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.