URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Referat Organizacyjny Wydziału Organizacyjnego

Nr karty: ORo.1611.8.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

OGÓLNY OPIS :

Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji,
o którym mowa w art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski
i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się  w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawny, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. Aby petycja odniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

 

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.


Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

-         Petycja

-         Pisemna zgoda w przypadku składania petycji  w imieniu innego podmiotu

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji;
  • podpis osoby składającej petycję lub pełnomocnika.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu pisemnej zgody przez autora petycji jego imię i nazwisko albo nazwę.

Petycję można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl, przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-         podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-         podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona w wyznaczonym terminie, nie zostanie rozpatrzona.

 

 

OPŁATY:

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie:

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00,
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

2.    przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-         podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-         podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

3.     przesłać pocztą tradycyjną, 

4.  złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 -  Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364,
godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

INFORMACJE DODATKOWE:


KLAUZULA INFORMACYJNA – Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

1.      Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących w celu przyjmowania
i rozpatrywania petycji, postulatów i inicjatyw obywateli. w myśl postanowień art. 4 ust. 2 oraz ar. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO.

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotowi przetwarzającemu:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie
w związku ze zmianami przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE :

Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.