Nazwa rejestru

 

Wykaz stowarzyszen zwyklych z siedziba w miescie Piekary Slaskie

Podstawa prawna

Art.8 ust.5 pkt 2 w zwiazku z art. 40 ust.5    ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Organ prowadzacy

ewidencje

Prezydent Miasta Piekary Slaskie (zadanie starosty)

 

W imieniu Prezydenta przedmiotowy wykaz prowadzi Pelnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Opis

 

Wykaz jest prowadzony  w formie tradycyjnej (papierowa) i w formie elektronicznej. Kazde ze stowarzyszen ma swoja unikalna pozycje
w wykazie.
Oprócz wykazu organ prowadzi indywidualne akta kazdego ze stowarzyszen, w których skladana jest pelna dokumentacja.

Dane zawarte w ewidencji

 

W wykazie zamieszcza sie nastepujace dane: numer kolejny w ewidencji, nazwę stowarzyszenia zwykłego, datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych zmian, cele działania stowarzyszenia, teren działania oraz środki działania, adres siedziby, imię i nazwisko przedstawiciela reprezentujacego stowarzyszenie lub imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji, imiona, nazwiska i funkcje członków organu kontroli (jeśli został powołany), informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, informację o posiadaniu statusu OPP, informację o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia, imię i nazwisko likwidatora, informację o zastosowaniu środków nadzoru oraz uwagi.

W aktach stowarzyszen znajduja sie uchwaly podejmowane przez walne zebranie, protokoly z zebran, regulamin dzialalnosci stowarzyszenia

i sprawozdania merytoryczne z dzialalnosci statutowej.

 

Sposób udostepniania

 

Na wniosek strony, informacji udziela sie pisemnie, ustnie, droga telefoniczna.

Nazwa procedury

Zgłoszenie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Miejsce

 

Urzad Miasta w Piekarach Slaskich

ul. Zwirki 23A, pokój nr 2

Informacji

udziela

Angelika Wojtachnio
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy
z Organizacjami Pozarzadowymi

Telefon:

0-32 77-61-471