Nazwa:                                                

Biuro Rady Miasta

Adres:                                               

ul. Bytomska 84

41-940, Piekary Śląskie

II piętro, pokój 202-204

 

Kontakt:                                             

(32)3939384

(32)3939467

 

Zadania:                                              

jak w regulaminie organizacyjnym

 

Kierownik:                                            

Mariola Grajcar

 

Biuro Rady Miasta.

 

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Rady Miasta należą w szczególności:

1) prowadzenie rejestru radnych,

2) prowadzenie rejestru petycji wpływających do Rady Miasta,

3) prowadzenie dokumentacji dot. wszystkich projektów uchwał oraz materiałów przekazywanych radnym,

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz spraw związanych z przekazywaniem uchwał do właściwych jednostek organizacyjnych

5) przekazywanie uchwał do organów nadzoru i aktów prawnych wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

6) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

7) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz dokumentacji w tym zakresie, koordynowanie spraw oraz czuwanie nad terminowym udzieleniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych,

8) prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady oraz dokumentacji w tym zakresie,

9) prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady,

10) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady,

11) prowadzenie spraw reklamowania z urzędu radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

12) prowadzenie korespondencji Rady,

13) prowadzenie sprawozdawczości Rady,

14) podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady kierowanie pracami Rady,

15) wykonywanie prac przygotowawczych i niezbędnych działań organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem rady, w tym:

a) powiadamianie i dostarczanie radnym materiałów na sesje i posiedzenia komisji Rady,

b) udział w posiedzeniach i sporządzanie protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji Rady,

c) realizacja ustaleń organizacyjnych podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji,

16) obsługa techniczno-biurowa Rady,

17) prowadzenie spraw finansowych Rady, w tym:

a) obliczanie i sporządzanie listy wypłat diet dla radnych,

b) prowadzenie i ewidencjonowanie wydatków związanych z działalnością Rady,

c) prowadzenie sprawozdawczości finansowej

d) opisywanie i zatwierdzanie faktur związanych z działalnością Rady pod względem merytorycznym,

18) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej:

a) projektów uchwał przygotowanych przez radnych bądź komisje Rady,

b) podjętych przez Radę uchwał,

c) protokołów z posiedzeń komisji,

d) protokołów z sesji Rady,

e) nagrań sesji Rady,

f) zawiadomień o terminach sesji i posiedzeń komisji Rady,

g) oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady,

h) informacji o radnych Rady,

i) rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego dot. podjętych aktów prawnych,

j) wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Radzie,

19) udzielanie informacji publicznej w zakresie dot. działalności Rady,

20) udostępnianie dokumentów do prac naukowych,

21) zgłaszanie radnych do udziału w delegacjach, rozliczanie delegacji, przygotowywanie stosownych dokumentów,

22) obsługa organizacyjno-biurowa w zakresie współpracy Przewodniczącego Rady z Prezydentem,

23) organizowanie współpracy radnych Rady z organami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi instytucjami,

24) prowadzenie dokumentacji prac Rady Miasta,

25) prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników,

26) prowadzenie rejestru związanego z miejskim wyróżnieniem honorowym oraz obsługa techniczno-biurowa Kapituły – tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”,

27) prowadzenie rejestru związanego z miejskim wyróżnieniem honorowym oraz obsługa techniczno-biurowa Kapituły – tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”,

28) przeprowadzenie wyborów Młodzieżowej Rady Miasta,

29) obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Miasta,

30) prowadzenie dokumentacji i ewidencjonowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów przejazdu
na posiedzenia Rady lub na zorganizowanie wydarzenia, na których reprezentuje on Radę, a w przypadku niepełnoletniego młodzieżowego radnego – także jego rodziców lub opiekunowi prawnemu, na jego wniosek,

31) prowadzenie rejestru wniosków i zapytań Młodzieżowej Rady Miasta oraz dokumentacji w tym zakresie, koordynowanie spraw oraz czuwanie nad terminowym udzieleniem odpowiedzi na wnioski i zapytania.