Nazwa:                                                 

Kancelaria Prezydenta Miasta

Adres:                                                  

ul. Bytomska 84

41-940, Piekary Śląskie

Piętro II, p. 203, 205-207, 216

 

Kontakt:                                              

Naczelnik: 32/3939386,   

Sekretariat: 32/3939358,  32/7761444     

 

Zadania:                                              

jak w regulaminie organizacyjnym

 

Naczelnik:                                            

Urszula Gawlik

 

Kancelaria Prezydenta Miasta.

Do zadań, kompetencji i obowiązków Kancelarii Prezydenta Miasta należą w szczególności:


Sekretariat Prezydenta Miasta

1)      przyjmowanie, przekazywanie do rejestracji, segregacja, wysyłanie oraz przekazywanie korespondencji,

2)      obsługa poczty elektronicznej adresowanej do Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta,

3)   organizowanie spotkań, konferencji, narad i wyjazdów służbowych z udziałem Prezydenta i jego zastępców,

4)      organizowanie współpracy Prezydenta z organami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego,

5)      obsługa organizacyjno-biurowa narad, odpraw, posiedzeń i spotkań organizowanych przez Prezydenta,

6)     obsługa organizacyjno-biurowa w zakresie współpracy Prezydenta z Radą,

7)     prowadzenie terminarza spotkań i imprez okolicznościowych z udziałem Prezydenta, bądź osób reprezentujących Prezydenta.

 

Zespół Prasowy

1)     kreowanie polityki informacyjnej Urzędu,

2)     redagowanie strony internetowej www.piekary.pl oraz profilu Miasta w mediach społecznościowych,

3)     współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu,

4)     przygotowywanie pism okolicznościowych dla Prezydenta,

5)     przygotowywanie wywiadów i ogłoszeń sponsorowanych, autoryzacja wywiadów i wypowiedzi,

6)     reagowanie na informacje medialne dotyczące pracy Prezydenta, Zastępców i Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,

7)     przygotowywanie tematyki audycji, artykułów prasowych i internetowych, materiałów TV, związanych z działalnością Urzędu i jednostek podległych,

8)     prezentowanie w mediach działań organów Miasta i Wydziałów Urzędu, ułatwianie dziennikarzom kontaktu z Kierownictwem Urzędu, Naczelnikami i dyrektorami miejskich jednostek organizacyjnych,

9)     przygotowywanie i wydawanie serwisów i materiałów informacyjnych dotyczących Urzędu i Miasta,

10)  organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, narad i spotkań Prezydenta z mieszkańcami i organizacjami społecznymi,

11)  przygotowywanie wspólnie z Wydziałami, informacji przedstawiających działania organów Miasta,

12)  pośredniczenie w kontaktach Naczelników z mediami, decydowanie o ostatecznym kształcie informacji przekazywanych mediom przez Naczelników,

13)  bieżące monitorowanie prasy codziennej, analizowanie artykułów prasowych poświęconych problematyce Miasta,

14)  koordynowanie spraw związanych z udzielaniem patronatów Prezydenta Miasta.

 

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą

1)     podejmowanie działań promocyjnych,

2)     organizacja wydarzeń mających na celu promocję Miasta

3)     współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi w podejmowaniu działań mających na celu promocję Miasta,

4)     współpraca z innymi miastami i organizacjami miast,

5)     prowadzenie współpracy międzynarodowej,

6)     zlecanie opracowania oraz zakup usług i materiałów promocyjnych Miasta,

7)     współpraca z drukarniami, wydawnictwami i agencjami reklamowymi,

8)     koordynacja spraw związanych z realizacją na terenie Miasta zadań z zakresu promocji turystycznej, współpraca z Miejskim Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o.

9)     koordynacja polityki kulturalnej Miasta,

10)  prowadzenie spraw dotyczących konsultacji społecznych w sprawie części wydatków budżetu Miasta, w tym koordynacja działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych – „Budżet Obywatelski”,

11)  koordynacja działań promocyjnych dotyczących realizacji inicjatywy lokalnej w Mieście,

12)  prowadzenie budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta.