Nazwa:                                                

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Adres:                                                

ul. Bytomska 92

41-940, Piekary Śląskie

Piętro II, p. 201, 207-209, 212-214

 

Kontakt:                                               

(32)3939352, (32)3939363, (32)3939346,

(32)3939340, (32)3939343, (32)7761461,

(32)3939336, ( 32)3939416, (32(3939360,

(32)3939343, (32)7761457, (32)7761446,

 

Zadania:                                              

jak w regulaminie organizacyjnym

 

Naczelnik:                                          

 Joanna Bańkowska

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej.

 

Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Gospodarki Przestrzennej należą w szczególności:

 

Referat Planowania Przestrzennego

1) planowanie, inicjowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie planowania przestrzennego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) przygotowywanie planu ogólnego oraz planów miejscowych,

3) rejestrowanie oraz rozpatrywanie wniosków i uwag wnoszonych do planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) monitorowanie i dokonywanie stosownych analiz w zakresie potrzeby zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,

5) opracowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym oraz prowadzenie rejestru planu ogólnego, jego zmian oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) prowadzenie rejestru wniosków o zmianę planu ogólnego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8) udział w negocjacjach dotyczących warunków wprowadzanych zadań rządowych lub wojewódzkich do planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

9) opiniowanie projektów planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin sąsiednich,

10) obsługa gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,

11) wydawanie zaświadczeń na wniosek i z urzędu z zakresu planowania przestrzennego,

12) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

13) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej,

14) wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu lub decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania,

15) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

16) sporządzanie analiz oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych niezbędnych dla celów planowania przestrzennego dla gruntów stanowiących własność miasta,

17) sporządzanie istotnych dla miasta opracowań studialnych i projektowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

18) gromadzenie i bieżące wprowadzanie danych do Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie,

19) udział w planowaniu zamierzeń inwestycyjnych miasta w zakresie architektoniczno-urbanistycznym,

20) udział w realizacji programów ponadlokalnych z zakresu rozwoju przestrzennego,

21) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów towarzyszących i wykonawczych.

 

Referat Architektury

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności:

a) wydawanie decyzji pozwolenia na budowę,

b) przenoszenie decyzji, o których mowa w lit. a) na inny podmiot oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,

d) wydawanie decyzji dotyczących pozwoleń na rozbiórkę,

e) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub

nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

f) nakładanie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

2) wykonywanie wszystkich innych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w szczególności:

a) opiniowanie i kierowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

b) przyjmowanie zgłoszeń budowy i wykonywania innych robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

c) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

d) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,

e) wydawanie dziennika budowy w formie tradycyjnej i elektronicznej (EDB),

f) prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i wydanych decyzji pozwolenia na budowę (RWDZ),

g) prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i wydanych decyzji pozwolenia na rozbiórkę (RWDZ),

h) prowadzenie elektronicznego rejestru zgłoszeń budowy i wykonywania innych robót budowlanych (RZ).

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej, przeprowadzanie kontroli, kierowanie wniosków do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach dla niego zastrzeżonych, w tym o wszczęciu postępowania w sprawie samowoli budowlanej, kierowania wniosków do właściwych organów w sprawach zawodowej odpowiedzialności w budownictwie,

4) uczestniczenie, na wezwanie organu nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,

5) wydawanie zaświadczeń z urzędu lub na wniosek stron z zakresu przepisów prawa budowlanego,

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

8) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

9) wydawanie decyzji w zakresie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

10) prowadzenie rejestrów wydanych opinii i uzgodnień,

11) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

 

Referat Obrotu Nieruchomościami

  1) prowadzenie ewidencji nieruchomości gminy, powiatu i Skarbu Państwa,

2) sporządzanie planów wykorzystywania zasobów,

3) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym,

4) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym,

5) sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

6) zbycie na rzecz użytkowników wieczystych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

7) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym,

8) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,

9) sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,

10) wykonywanie roszczeń w zakresie żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,

11) sprzedaż lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,

12) sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie przetargowym,

13) organizowanie i przeprowadzanie przetargów,

14) gromadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z obrotem nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, gminy, powiatu. Monitorowanie rynku nieruchomości (gromadzenie danych, analizy, prognozy),

15) promocja ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym,

16) gospodarowanie lokalami użytkowymi poprzez organizowanie i przeprowadzanie przetargów
na zwolnione lokale użytkowe będące w zasobie miasta,

17) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu w trybie przetargowym i bezprzetargowym,

18) zamiany nieruchomości,

19) wykonywanie prawa pierwokupu,

20) wydzierżawianie, oddawanie w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym,

21) wydzierżawianie, oddawanie w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym,

22) kontrola zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania oraz innych umów cywilnoprawnych,

23) organizowanie i przeprowadzanie przetargów,

24) przygotowywanie i prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z wydzierżawianiem, oddawaniem w najem, użyczenie, użytkowanie nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, gminy i powiatu,

25) dokonywanie naliczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, gminy i powiatu,

26) uzgadnianie lokalizacji infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących zasób Skarbu Państwa, gminy i powiatu,

27) wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie terenu,

28) wyrażanie zgody na wycinkę drzew,

29) wyrażanie zgody na budowę w granicy,

30) wyrażanie zgody na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, gminy, powiatu,

31) komunalizacja mienia - postępowanie z urzędu.

 

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych

1) ustanawianie na wniosek państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej trwałego zarządu,

2) kontrola wydanych decyzji, nadzór nad jednostką sprawującą trwały zarząd,

3) wszczynanie postępowań oraz wydawanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości,

4) wszczynanie postępowań oraz wydawanie decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

5) prowadzenie danych oraz dokonywanie analiz i opracowywanie sprawozdań związanych z wydanymi decyzjami,

6) wszczynanie postępowań oraz wydawanie decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej,

7) zbieranie danych oraz dokonywanie analiz i sprawozdań związanych z wydanymi decyzjami,

8) prowadzenie ewidencji nieruchomości położonych na terenie miasta, pozostających we własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste,

9) kontrola zawartych umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

10) występowanie z żądaniem rozwiązania umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

11) aktualizacja stawek oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd,

12) udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

13) wyrażanie zgody na zmianę terminu płatności z tytułu opłaty rocznej,

14) naliczanie dodatkowej opłaty z tytułu niedotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków umów,

15) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego,

16) aktualizacja stanów prawnych nieruchomości,

17) wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

18) wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty),

19) przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie nowo tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji,

20) uwłaszczanie osób prawnych i fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

21) prowadzenie na wniosek lub z urzędu postępowań o zwrot lub wywłaszczenie nieruchomości,

22) prowadzenie na wniosek lub z urzędu postępowań o wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia,

23) prowadzenie na wniosek lub z urzędu postępowań o wypłatę odszkodowań z tytułu pozbawienia praw do nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów,

24) prowadzenie postępowań w oparciu o przepisy szczególne w tym m in. na podstawie art. 60, 64, 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

25) nabywanie nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego,

26) wszczynanie postępowań oraz udział w postępowaniach sądowych o nabycie spadku,

27) wszczynanie postępowań oraz udział w postępowaniach sądowych o zasiedzenie,

28) ustanawianie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,

29) udział w postępowaniach sądowych w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,

30) wydawanie opinii uwłaszczeniowych,

31) prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 26 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Miejski Konserwator Zabytków

1) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

2) planowanie i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków,

3) realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków.