Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie VII kadencji 2014 - 2018:

  • radna Natalia Ciupińska-Szoska - Sekretarz Komisji, 
  • radny Maciej Czempiel,
  • radny Dariusz Iskanin - Wiceprzewodniczący Komisji,
  • radny Stanisław Krauza,
  • radny Stanisław Plajzner,
  • radny Adrian Szastok - Przewodniczący Komisji,
  • radny Łukasz Ściebiorowski,
  • radny Tadeusz Wieczorek. 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie VII kadencji 2014 - 2018:

    Zakres działania Komisji Rewizyjnej reguluje szczegółowo ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Statut Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/144/2003 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r., Nr 7, poz. 277 z późn. zm.).