Nazwa rejestru

 

 

Ewidencja klubów sportowych, których statuty nie przewiduja prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

Podstawa prawna

Art. 4 ust.7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Organ prowadzacy

ewidencje

Prezydent Miasta Piekary Slaskie (zadania starosty)

 

W imieniu Prezydenta przedmiotowa ewidencje prowadzi Pelnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Opis

 

Sposób prowadzenia ewidencji okresla rozporzadzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 pazdziernika 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Ewidencja prowadzona jest w formie ksiegi ewidencyjnej (forma tradycyjna, papierowa) oraz w systemie informatycznym. Oprócz ksiag ewidencyjnych organ prowadzi akta ewidencyjne, w których skladane sa dokumenty bedace podstawa wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji.   Zródlem danych w ewidencji sa informacje przekazywane przez  kluby sportowe.

Dane zawarte w ewidencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ewidencji zamieszcza sie nastepujace dane:

1. date wpisu,

2. numer ewidencyjny,

3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia czlonków komitetu    zalozycielskiego,

4. nazwe, siedzibe oraz adres klubu sportowego,

5. imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzacych w sklad zarzadu i organu kontroli wewnetrznej,

6. informacje o statucie: date jego uchwalenia, date zmiany statutu,

7. dane osób upowaznionych do zaciagania zobowiazan majatkowych,

8. cel dzialania,

9. teren dzialania,

10.date wykreslenia klubu sportowego z ewidencji,

11. inne uwagi

Sposób udostepniania

 

Na wniosek strony, informacji udziela sie w formie zaswiadczenia zawierajacego wyzej wymienione dane.

Nazwa procedury

Ewidencja klubów sportowych działaljących w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce

 

Urzad Miasta w Piekarach Slaskich

ul. Zwirki 23A, pokój nr 2

Informacji

udziela

Angelika Wojtachnio
Pelnomocnik Prezydenta ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Telefon:

0-32 77-61-471