Zgłoszenie wpisu/zmian/wykreślenia w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Nr karty: BZS.1611.1.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Zgłoszenie wpisu/zmian/wykreślenia w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych


OGÓLNY OPIS:

1. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

4. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie lub nieusunięcia przez podmiot (w wyznaczonym terminie) nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

Prezydent Miasta dokonuje:

- wydania opinii o spełnieniu warunków sanitarno-lokalowych nowotworzonego klubu dziecięcego,

- wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,

- wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie pisemnego wniosku.

 

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr oraz na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl).

 

Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4) informację o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Prezydent Miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,

2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3. przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, lub wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl).

 

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych w przypadku żłobków lub pozytywną opinię prezydenta miasta w przypadku klubów dziecięcych,

- zaświadczenie o niekaralności (jeżeli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną).


Do wniosku o wydanie przez Prezydenta Miasta opinii dot. spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w nowotworzonym klubie dziecięcym dołącza się oryginały dokumentów lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów.

 

W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wypełniony wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, lub wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl).


Wniosek o wydanie przez Prezydenta Miasta opinii dot. spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w nowotworzonym klubie dziecięcym składa się w jeden z następujących sposobów:

1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,  ul. Bytomska 84, po wcześniejszej konsultacji z pracownikami Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5 (parter). ul. Bytomska 84 Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.


OPŁATY:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) wpis do rejestru podlega opłacie – 350 zł (Uchwała Nr VII/100/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84, pokój nr 01 (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piekary Śląskie: PKO Bank Polski SA 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84, pokój nr 01 (parter) lub przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miasta Piekary Śląskie: PKO Bank Polski SA 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.


Wydanie przez Prezydenta Miasta opinii dot. spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w nowotworzonym klubie dziecięcym nie wymaga wniesienia opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY:

Wydanie opinii dot. spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w nowotworzonym klubie dziecięcym wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście lub telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5. Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30 - 14:00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.


2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a) przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP;

b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c) bezpośrednio w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy.


3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).


4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą Urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

aPisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b) Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca sie przesłanie listem poleconym).

c) Pisemnie bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

d) Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika Urzędu.


2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedzialek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.


FORMULARZE:

- Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w nowotworzonym klubie dziecięcym


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora poprzez: drogę mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzących działalność na terenie gminy Piekary Śląskie, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Piekar Śląskich o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

  • LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

  • Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

  • system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat z ewentualnym przedłużeniem wynikającym z ekspertyzy Archiwum Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.


7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO