Zarzadzenie w sprawie: ogloszenia naboru osób reprezentujacych organizacje pozarzadowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2014 roku zadania publicznego z dziedziny ratownictwa i ochrony ludnosci w roku 2014

pn. „Zorganizowanie zawodów sprawnosciowych i pomocy przedmedycznej”.