Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 77 - PRZEKAZANIE INFORMACJI O PRZEPROWADZONYCH KURSACH

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.77.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: PRZEKAZANIE INFORMACJI O PRZEPROWADZONYCH KURSACH

 

OGÓLNY OPIS:

 

 

 

 

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany przedstawić staroście (w miastach na prawach powiatu - prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

·         do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

·         w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

      1.    Wypełniony formularz wniosku.

      2.    Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie stron książki osób szkolonych zawierające

             wszystkie wpisy o przeprowadzonych kursach za ubiegły rok.

      3.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo

             poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

      1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

             Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

             (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

      2.    Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

            a.   W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

                  b.   W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

     bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

     przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

     na wskazany adres.

      3.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

            złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

      4.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

            pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania : poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek

      – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

1.       Wniosek jest wolny od opłat.

2.       Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.       Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

             Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

      Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318

            Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek

       7:30 – 13:30.

4.       Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

      1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

            z  Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

            poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

            104 – I piętro.

      2.   Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu (32)  77 61 468

            i (32) 39 39 341.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego

      w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

             Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

             poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu (32) 39 39 358.

      2.    Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1324).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

FORMULARZE: Informacja o przeprowadzonych kursach.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.    Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

     a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

     b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

     Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

     - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

     - prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – na podstawie rozdziału 8 ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

     - zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 138b ustawy o kierujących

      pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

     -Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców.

     - Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

     - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

     Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji.. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

informacja o przeprowadzonych kursach (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o przeprowadzonych kursach (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-77 (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-77 (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 11:37:25
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-25 10:12:15
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-06 11:37:45
Ostatnia zmiana:2019-08-23 09:42:22
Ilość wyświetleń:2323
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij