Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Organizacyjny

Nr karty : ORo.1611.5.2019

 

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Rzeczy Znalezione

 

OGÓLNY OPIS :  

1.  Do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Miasta Piekary Śląskie, za wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znaleziona do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni przekazuje rzecz staroście, chyba ze w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru
 2. rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych chyba ze jest to rzecz
  o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej; w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.
 3. rzeczy, co do których istnieje domniemanie, ze zostały porzucone z zamiarem wyzbycia
  się ich własności,
 4. w przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami; wówczas znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej
  do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym
  się znajduje.

2.   Kto znalazł rzecz zgubiona, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawniona
do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru, nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę.

3.   Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania lub przedłożenia aktualnego pozwolenia jeśli posiadanie rzeczy tego wymaga.

4.   Znalazca może zadać znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy.

5.   Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, obciążają uprawnionego do odbioru.

6.  Wydanie rzeczy następuję za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy
i pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów obsługi i przechowywania rzeczy poniesionych przez starostę, o których mowa w pkt.4.

7.  W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawniona do jej odbioru
w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, zawiadamia się o tym znalazcę oraz wzywa do odbioru w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, ze w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się starosta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Przy oddawaniu rzeczy znalezionych: zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne
  lub ustne).
 2. Przy poszukiwaniu zagubionej rzeczy: zapytanie (pisemne lub ustne) osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (wniosek jest wolny od opłat).
 3. Przy wystąpieniu o wydanie rzeczy znalezionej
  1. pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,
  2. dowód dokonania opłaty (jeśli przechowywanie rzeczy pociągnęło za sobą koszty),
  3. dowód tożsamości do wglądu przy odbiorze rzeczy.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można przesłać poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy, przesłać droga elektroniczna
na adres email um@piekary.pl, przesłać droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

 1. Wydanie znalezionej rzeczy związane jest z uiszczeniem opłaty.
 2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem rzeczy.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Piekary Śląskie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Postępowanie w zakresie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz zapytania o rzecz znaleziona nie podlega opłacie.

 

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie: parter, pokój nr 1

 

poniedziałek od godz.7.30 - 16.30,

wtorek - czwartek od godz. 7.30 – 15.00

piątek od godz. 7.30 – 13.30

 

   lub na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie - Dochody
   97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

 

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy
do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta wydawane jest poświadczenie - odpowiednio: przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy:

  1. od reki - przy kontakcie bezpośrednim.
  2. w terminie do 7 dni - przy załatwianiu sprawy droga pocztowa.

2.Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych     dokonywane jest:

  1. przy ustnym zapytaniu - od reki.
  2. przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni.

3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:

  1. termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
  2. w razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia (wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na okres 1 roku i ogłoszenia w BIP)

4.W przypadku dokonywania zawiadomienia lub oddawania rzeczy do Referatu Organizacyjnego   Urzędu Miasta oraz zapytania o rzeczy znalezione dokument kończący sprawę może być odebrany przez zawiadamiającego/pytającego:

  1. droga elektroniczna poprzez skrzynkę kontaktowa PeUP.
  2. poprzez pocztę tradycyjna.
  3. osobiście w siedzibie urzędu.

5.O formie odbioru decyduje zawiadamiający/pytający w formularzu zawiadomienia/zapytania.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie:

 

Urząd Miasta ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

 

TRYB ODWOLAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuję.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z praca urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

2.     przesłać droga elektroniczna na adres email um@piekary.pl lub przesłać droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

?       podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

?       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

3.      przesłać poczta tradycyjna,

 1. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 -  Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA

1.   Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 908).

2.   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1145)

3.  Kodeks postępowania cywilnego -ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

4.   Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

 

 

INFORMACJE DODATKOWE :

Wykaz rzeczy znalezionych, znajduje się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta na stronie internetowej pod adresem www.bip.piekary.pl, w zakładce Rzeczy Znalezione oraz na tablicy informacyjnej.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie
się z poniższymi informacjami:

 

1.      Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, w myśl postanowień art. 12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji obowiązku prawnego).

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotowi przetwarzającemu:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat z ewentualnym przedłużeniem wynikającym z ekspertyzy Archiwum Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność weryfikacji posiadanych uprawnień do ewentualnego przekazania rzeczy znalezionej.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 FORMULARZE

      1.  protokół przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo  znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy,

2.  poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy,

3.   wniosek o wydanie rzeczy znalezionej,

4. zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informacje o wydaniu rzeczy.